ترک شیرازی

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

بگیرم دامنش در دست و بشکافم ثریا را

روم تا عرش دست افشان و پا کوبان و

کنم حیران و سرگردان همه عشاق دنیا را

به پایش در بیفشانم ز اشکش توتیا سازم

بگویم جان فدایت باد آن چشمان شهلا را

شوم همراه و همگامش کنم ورد زبان نامش

مگرروزی جدا سازد لحد از هم دو شیدا را 

/ 0 نظر / 55 بازدید