ترک شیرازی

 
اگر آن ترک شیرازی  بدست آرد دل ما را
بگیرم دامنش در دست و بشکافم ثریا را
روم تا عرش دست افشان و پا بر فرقدان کوبم
کنم حیران و سرگردان همه عشاق دنیا را
به پایش در بیفشانم ز اشکش توتیا سازم
بگویم جان فدایت باد آن چشمان شهلا را
شوم همراه و همگامش کنم ورد زبان نامش
مگرروزی جدا سازد لحد از هم دو شیدا را
 
/ 0 نظر / 47 بازدید