عبو ر


و چنان سریع از آستان مرگ گذشتم و به آفتاب بی جان زمستان پیوستم که ناقوس دلخراش مرگ

با لبخندی ملیح ،مزین به واژگان

"حق با توست؛دل کندن ازجان کندن هم سختتر است"

بدرقه ام کرد!!!!

راست میگفت

خیلی سخت بود...

/ 0 نظر / 55 بازدید