عبو ر


و چنان سریع از آستان مرگ گذشتم و به آفتاب بی جان زمستان پیوستم که ناقوس دلخراش مرگ

با لبخندی ملیح ،مزین به واژگان

"حق با توست؛دل کندن ازجان کندن هم سختتر است"

بدرقه ام کرد!!!!

سخت بود.

/ 0 نظر / 14 بازدید