هوای پاک

توی هوا پر از نقطه های سیاه

رسم طبیعت در تمی جانکاه

محو طنین خوب چکاوک

لغو حق حیات  کودک

بیشه زارهای  گندیده

 رود خا نه های خشکیده

مرگ ماهی های برکه

حذف موجودات زنده

 خانه ی من و تو، بی ما

قتل طبیعت و  حتف دنیا

خواسته یا ناخواسته

 دانسته یا ندانسته !!

....

هوا ی پاک برای همه ی بودن ها لازم است

مرگ هستی را ناخواسته امضا نکنیم

 

 

/ 0 نظر / 37 بازدید