هزار راه نرفته

زندگی ام پازلی هزار قطعه است

هزار رنگ دارد

چیدمان زیبایی هم دارد

از دور دل میبرد

به به خیلی ها را می شنوم

باور خیلی ها را میبینم

به آواز دُهُل ایمان آورده ام

بین هزارقطعه سرگردانم

هزار حرف نگفته

هزار بازی نا تمام

 هزار راه نرفته!

هزار راهه ی زندگیم، هزارشماره دارد

هرروز مسیر یک  شروع می شود،

دو سه قدم جلو میروم،

به عقب نگاه میکنم،

شک میکنم،

برمیگردم.

انتخاب فردا باز هم مسیر اول است،

هزار اتنخاب دیگرهم شماره یک.

هزاره ناتمام!

میخواهم دل به دریا بزنم

مسیر هفتم را به تقدس هفت آسمان قرعه زده ام

 تا آخر خواهم رفت

شنیده ا م آخر هر هزار راه، تو به انتظار نشسته ای.

/ 0 نظر / 29 بازدید