بن بست

مدت هاست، در فکر شروعم

شروعی تازه ،پرشور، بی ازار وخلوت

راه سختی است تا رسیدن به پایان

راه سختتری است تا  رسیدن به  آغاز

مقصد، عزم میخواهد

مبدا ء، فهم .

نگرانیم مقصد نیست

 آنقدر جرات دارم تا قدم برداشتن و رسیدن 

از شروع میترسم

نکند شروع را اشتباه شروع کنم

نکند شروع را نفهمم

نکند شروعم، قاتل ارزو های بزرگ تو باشد

نکند این شروع، جدایی بیاورد

نکند نا خواسته، قلبی را بشکند

نکند شروع یک پایان باشد

نکند غرور نگذارد که بگویم ،کمک می خواهم

 

 

/ 0 نظر / 27 بازدید