وقتی که پدر نیست، می فهمی

 

ای پدر جانم پدر جانان من                       بی تو بی نور است دو چشمان من

بی تو بی رونق شده کاشانه ام                بی تو نتوان زیست در این انجمن

بی تو ای کوهم، ندارم پشتوان                  بی تو ای نورم، نیم دیگر عیان

بی تو ای بابا، منم تنهاترین                      بی تو ای روحم، منم از دل غمین

بی تو پر دردم،  نه درمانی نه شوق           بی تو در هجرم، نه فریادی، نه ذوق

ای امید من، بجز تو هیچکس                    بی تو من عریان، تهی ، بی همنفس

تو رهایی از تمام بندها                           من ولی افتادم اینجا، در قفس

گل نثار تو، که تو آزاده ای                        نه من وامانده در راهی عبث

/ 0 نظر / 21 بازدید