وصف الحال

کوچه باغی روشن        

 کف کوچه خاشاک

تیر چوبیه بلند                      

 نور زردی تابان

سطح کوچه مرطوب              

 بوی خاکی مطلوب

کنج کوچه چاله                    

 انتهای آن خیس

من در داخل آن                      

دستهایم دو طرف

سرم از چاله برون

چشمهایم بسته              

گونه هایم نمناک

گرمی نور چراغ                  

روی قلبم جاری

پایم اما در گل            راه رفتن مسدود   

 این توصیف من است

حال من  میفهمی؟؟؟

/ 0 نظر / 20 بازدید