کاش میشد

بعضی وقتها آنقدر شادی که نمیتوانی چیزی بنویسی، گاهی آنقدر ناراحتی که نمی توانی چیزی بنویسی. من نمیدانم که شادم یا غمگینم، ولی میدانم که نمی توانم بنویسم ، هیچ

/ 0 نظر / 22 بازدید