ای که بر سفره ما مهمانی

 عشق بردار و محبت بگذار

ای که خو کرده دلم با عشقت

لطف خود را ز من دریغ مدار