ای که بر سفره ما مهمانی

عشق بردار و صداقت بگذار

ای که بردی دل و دینم یک جا

رخ زیبات را، دریغ مدار 

من که غرقم درون چشمانت

تو از این خوان چه خورده ای، بشمار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟