سلام بر دوستان غزیزی که دلتنگیهایم برای شما،تنها انگیزه نوشتن است